Rozmiar tekstu:

W roku szkolnym 2020/2021 grupy IV oraz VI realizowały Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Z kulturą mi do twarzy.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Biorąc udział w projekcie, w obu grupach, tworzyliśmy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. W miarę możliwości staraliśmy się współdziałać z rodzicami, i instytucjami, uznanymi za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowaliśmy sytuacje prowadzące do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.