Rozmiar tekstu:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach pracy przedszkola.

O wszechstronny rozwój przedszkolaków dbają psycholog, logopeda i inni specjaliści. Dzieci korzystają z zajęć indywidualnych i grupowych. Podczas zabawy nabywają nowe kompetencje poznawcze i emocjonalno-społeczne.

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o program „Zbieram, poszukuję, badam” – Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat oraz wdrażane innowacje pedagogiczne:

  • Kreatywny przedszkolak – kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współdziałania w oparciu o założenia edukacji daltońskiej
  • „Pierwsza pomoc. Umiemy ratować”

Przedszkole zapewnia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in. terapię logopedyczną, pedagogiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju w zakresie określonym możliwościami kadrowymi.

Ofertę programową przedszkola poszerzają prowadzone we wszystkich oddziałach:

  • zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne,
  • „Programowanie z wykorzystaniem ozobotów” – elementy robotyki,
  • „Kodowanie na dywanie” – zajęcia z zakresu kodowania i programowania.

Od września 2019 roku przedszkole rozpoczęło okres przygotowawczy przynależności do Pomorskiej Sieci Przedszkoli, Szkół i Placówek Promujących Zdrowie wdrażaniem programu „Przedszkole promujące zdrowie”, potwierdzonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W roku szkolnym 2021-2022 przedszkole otrzymało status Certyfikowanej Placówki Daltońskiej.

Systematycznie modyfikujemy i poszerzamy naszą ofertę programową.