Rozmiar tekstu:

Przedszkole nr 9 w Lęborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole9-lebork.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Główne niezgodności i wyłączenia:

 • Brak napisów w udostępnianych filmach.
 • Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo.
 • Zrozumiałość linków oraz ich cel (w kontekście).
 • Brak części napisów alternatywnych

Strona jest sukcesywnie dostosowywana do nowych wymagań.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada Wytyczne Kryteria sukcesu Poziom
1 - Postrzegalność 1.1 Alternatywa tekstowa 1.1.1 Treść nietekstowa A
1.2 Multimedia 1.2.1 Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A
1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A
1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie) AA
1.3 Możliwość adaptacji 1.3.1 Informacje i relacje A
1.3.2 Zrozumiała kolejność A
1.3.3 Właściwości zmysłowe A
1.3.4 Orientacja AA
1.3.5 Określenie pożądanej wartości AA
1.4 Rozróżnialność 1.4.1 Użycie koloru A
1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku A
1.4.3 Kontrast (minimalny) AA
1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu AA
1.4.5 Obrazy tekstu AA
1.4.10 Dopasowanie do ekranu AA
1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych AA
1.4.12 Odstępy w tekście AA
1.4.13 Treści spod kursora lub fokusa AA
2 - Funkcjonalność 2.1 Dostępność z klawiatury 2.1.1 Klawiatura A
2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę A
2.1.3 Jednoznakowe skróty klawiaturowe A
2.2 Wystarczający czas 2.2.1 Dostosowanie czasu A
2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie A
2.3 Ataki padaczki 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu A
2.4 Możliwość nawigacji 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków A
2.4.2 Tytuły stron A
2.4.3 Kolejność fokusu A
2.4.4 Cel linku (w kontekście) A
2.4.5 Wiele dróg AA
2.4.6 Nagłówki i etykiety AA
2.4.7 Widoczny fokus AA
2.5 Metody obsługi 2.5.1 Gesty punktowe A
2.5.2 Rezygnacja ze wskazania A
2.5.3 Etykieta w nazwie A
2.5.4 Aktywowanie ruchem A
3 - Zrozumiałość 3.1 Możliwość odczytania 3.1.1 Język strony A
3.1.2 Język części AA
3.2 Przewidywalność 3.2.1 Po oznaczeniu fokusu A
3.2.2 Podczas wprowadzania danych A
3.2.3 Spójna nawigacja AA
3.2.4 Spójna identyfikacja AA
3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji 3.3.1 Identyfikacja błędu A
3.3.2 Etykiety lub instrukcje A
3.3.3 Sugestie korekty błędów AA
3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych) AA
4 - Solidność 4.1 Kompatybilność 4.1.1 Poprawność kodu A
4.1.2 Nazwa, rola, wartość A
4.1.3 Komunikaty o stanie AA

Przedszkole dokłada wszelkich starań, aby usunąć bariery na stronie internetowej. W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny zgodnie z wytycznymi https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Hałas, e-mail: przedszkole9@xl.wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 862 17 72.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przedszkole nr 9 w Lęborku zlokalizowane jest w jednym, trzykondygnacyjnym budynku, przy ul. Mireckiego 9.
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać jedną furtkę otwieraną ręcznie, schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 4. Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Przed budynkiem brak parkingu i oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Możliwe parkowanie na jezdni przy przedszkolu.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.